Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) zwanym dalej RODO informujemy, że firma GRUPA TSO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 112A przetwarza następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail. Informujemy o destynacjach, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu wyjazdów incentive, eventach organizowanych przez nas i naszych sprawdzonych partnerów, ciekawych programach i wydarzeniach zrealizowanych przez naszą Grupę. Chcielibyśmy dalej być z Tobą w kontakcie, zapraszać Cię na imprezy, dzielić się naszą wiedzą i inspirować pomysłami. Mamy nadzieję, że Tobie na tym zależy aby być z nami w kontakcie.

Jeżeli tak, prosimy o wyrażenie zgody na kontynuowanie miłej dotychczasowej współpracy i przetwarzanie danych biznesowych poprzez kliknięcie "Tak, wyrażam zgodę".

Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: firma GRUPA TSO sp. z o.o., ul. Piątkowska 112 A, 60-649 Poznań, REGON: 300416369, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII KRS pod numerem 0000265187, NIP: 972-11-45-928, o kapitale zakładowym wysokości 50 000 pln. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: biuro@tso.pl.
 2. W sprawach związanych z przetarzaniem danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: biuro@tso.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Firma przetwarza dane ułatwiające przeprowadzenie własnych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w biurach podróży mieści się w zakresie działalności gospodarczej GRUPY TSO sp. z o.o., jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła realizować swoje cele.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania informacji. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są niezbędne do informowania o destynacjach, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu wyjazdów incentive, eventach organizowanych przez nas i naszych sprawdzonych partnerów, ciekawych programach i wydarzeniach zrealizowanych przez naszą Grupę.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@tso.pl.

 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji GRUPA TSO sp. z o.o.

Grupa TSO sp. z o.o.
Centrala firmy

ul. Piątkowska 112A
60-649 Poznań

Tel. +48 61 656 99 99
Email: biuro@tso.pl


Oddział Warszawa

ul. Woronicza 31
klatka E,apartament 156
02-640 Warszawa

Tel. +48 22 891 28 08
Email: biuro@tso.pl